Garanti och leveransvillkor

Edurus erbjuder 25 års trygghetsgaranti.

Edurus trygghetsgaranti

Gravsten

Edurus Trygghetsgaranti ger 25 års garanti på gravstenen förutsatt att den inte utsätts för yttre våld. Garantin gäller för sprickor och missfärgning. Garantin gäller ej för smuts eller nedan beskriven åverkan på Edurus stenar.

Graniten är känslig för bland annat stearin, olja, rost och hög hetta. Var därför försiktig och ställ aldrig gravljus eller marschaller på eller i omedelbar närhet av gravstenen så att stänk kan uppstå. Hög värmeväxling kan orsaka sprickbildning. All form av fett och olja som tränger in i gravstenen är mycket svårt att få bort. Lägg ingen vinterkrans eller likvärdigt på/mot gravstenen, då dessa ofta innehåller ståltråd som snart börjar rosta, men även växtens egna oljor kan fälla av och missfärga ytor. 

Färg i text och dekor

Edurus ger två års garanti på färgen i en försänkt målad eller förgylld text och dekor. Det vill säga att färgen inte flagnar. Garantin gäller inte för förgylld text och dekor på liggande gravstenar och ej heller för smuts i text och dekor. 

Porslinsfoto

Edurus ger två års garanti på porslinsfotografier.

Montering

Edurus garanterar att gravstenen monteras enligt Centrala gravvårdskommitténs monteringsanvisningar, samt lokala anvisningar så länge de minst uppfyller CGK´s regelverk. Edurus ger ett års garanti på monteringen av gravstenen gällande rakhet och stabilitet.

Leveransvillkor vid köp av gravsten

Vid försäljning av gravsten det vill säga gravöverbyggnad med därtill hörande montering på gravplatsen tillämpas konsumentköplagen (1990:932). Den innehåller utförliga, till stor del tvingande bestämmelser om Edurus AB (nedan säljaren) och köparens rättigheter och förpliktelser vid konsumentköp. Nedan beskrivna villkor anknyter till konsumentköplagen. 

Leverans

Tillverkning startar när gravstenens uppsättande blivit godkänd av köpare, gravrättsinnehavare samt kyrkogårdsförvaltning. Leveranstiden från produktionsstart beräknas till 4-6 veckor (katalogutförande) eller 12-16 veckor (skräddarsydd sten). Säljaren meddelar när gravstenen är på plats på kyrkogården.

Gravstenen monteras enligt Centrala Gravvårdskommitténs monteringsanvisningar, samt lokala anvisningar så länge de minst uppfyller CGK´s regelverk.

Köparen är ansvarig för att upplysa om den aktuella kyrkogården ligger otillgänglig och därmed ger upphov till extra monteringskostnader, för att den offererade monteringskostnaden skall gälla. Monteringen påverkas av markförhållanden, vid vinterhalvår eller jordgrav kan gravstenen komma att förvaras på lager för optimalt resultat vid montering. Gravstenen skall anses vara levererad när den monterats på gravplatsen och monteringsarbetet avslutats. Lokala avvikelser kan förekomma i de fall då kyrkogårdens personal monterar gravstenar på egen hand, då säljare inte ansvarar för monteringen utan enbart för att leverera en komplett gravsten till anvisad plats.

Reklamation

Om den levererade produkten avviker från den beställda med beaktande av leveransvillkoren eller produkten är felaktig, ersätter säljaren den utan kostnad för köparen med en ny gravsten. Om produkten överensstämmer med beställningen gäller inte returrätt för produkten. 

Naturliga färgvariationer som är utmärkande för natursten, såsom strimmor, stråk och marmoreringar gör inte gravstenen felaktig.

Fel utgör enligt fackmässig bedömning föreliggande avvikelse från normal standard och den standard som följer av 16 – 21 §§ i konsumentköplagen. Med normal standard vid montering av gravsten menas vad som anges i Centrala Gravvårdskommitténs monteringsanvisningar för gravstenar, om inte annat föreskrivs av kyrkogårdsförvaltningen. Gravstenen skall i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer avtalet. 

Köparen bör utan dröjsmål anmäla fel till säljaren från det att felet observerades. Reklamerar inte köparen inom 3 år från det arbetet med gravstenen slutförts, går rätten att åberopa felet förlorad, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.  Om gravstenen skadas under transport så ombesörjer säljaren tillverknings- samt fraktkostnader för en ny gravsten. Skadas gravstenen av yttre åverkan efter montering åligger inget ansvar på säljaren.

Äganderätt

Äganderätten till en gravsten som avses i detta avtal övergår till köparen då köpesumman har betalats i sin helhet. 

Force majeure

Om en fördröjning i försäljarens leverans orsakas av force majeure såsom krig, export- eller importförbud, naturkatastrof, avbrott i allmän trafik eller energidistribution, eldsvåda eller arbetskonflikt eller någon annan lika betydande eller ovanlig orsak, har köparen inte rätt till skadestånd eller rätt att häva köpet. Om gravstenen inte kan monteras på grund av att marken är frusen, har köparen rätt att häva köpet, om leveransen inte sker inom två månader från det att effekten av hindret upphörde, dock med beaktande av kyrkogårdsförvaltningens föreskrifter.

Ångerrätt

En gravsten är en personlig produkt som görs som måttbeställningsarbete. Därför har köparen ingen ångerrätt efter att denna har godkänt orderbekräftelsen och tillverkningen har påbörjats. Beställningsavtalet ingås alltid i en fysisk persons namn. Beställaren ska vara en innehavare av gravrätt eller en person som denna bemyndigat.

Påföljder vid dröjsmål med betalningen

Om inte köparen, utan säljarens förskyllan ej betalar i rätt tid har säljaren enligt de i konsumentköplagen angivna förutsättningarna rätt att häva köpet.

Tvist

Vid tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall den i första hand lösas genom överenskommelse mellan parterna och/eller i enlighet med Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.